Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS) este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, având regim de compartiment, referent asistent-social fiind doamna Lalu Maria, telefon 0269/568119. Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare, a fost acreditat în anul 2007 de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Sibiu.

Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate.
Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. Asistenţa socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

Principalele obiective:

 • Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu.
 • Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate.
 • Colaborări cu instituţii publice in şi ONG-uri in domeniu.
 • Implementarea unor masuri de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

Domeniile de activitate:

 • Protecţia copilului şi familiei;
 • Protecţia persoanelor vârstnice;
 • Protecţia persoanelor cu handicap;
 • Protecţia persoanelor fără adăpost;
 • Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici;

Dreptul la asistenţa socială

 • Dreptul la asistenţă socială este garantat, în condiţiile legii, pentru toţi cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără niciun fel de discriminare.
 • Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţii de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială.
 • Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii.
 • Serviciile sociale şi prestaţiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

CAP. I. DISPOZITII GENERALE:

Art. 1. Serviciul Public de Asistenţă Sociala (SPAS) este organizat şi funcţioneaza ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, având regim de compartiment.

Art. 2. Serviciul Public de Asistenţă Sociala este organizat şi va funcţiona în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prezentul regulament, având rolul de a identifica şi de a soluţiona probleme sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap precum si alte persoane aflate in situatii de nevoie sociala.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 3. Obiectul SPAS il constituie acordarea de servicii sociale reprezintând activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme diverse, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari si constau in:

 • Activităţi de identificare a nevoii sociale, individuale, familiale şi de grup
 • Activitati de informare in domeniu;
 • Consiliere juridica si sociala;
 • Sprijin de urgenta in vederea reducerii efectelor situatilor de criza;
 • Dinamizarea grupurilor si comunitatilor;
 • Promovare si cooperare sociala.

Serviciile de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi ce constau in :

 • Servicii de baza pentru activitatile zilnice
 • Servicii de suport pentru activitatile instrumentale de zi cu zi
 • Suport si acompaniament;
 • Alte servicii de suport pentru diferite situatii de dificultate.

Art. 4. Serviciul are responsabilitatea crearii, mentinerii si dezvoltarii serviciilor sociale in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata, familial si comunitar.

Procesul de acordare a serviciilor sociale are următoarele etape obligatorii:

 1. evaluarea iniţială;
 2. elaborarea planului de intervenţie;
 3. evaluarea complexă;
 4. elaborarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
 5. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;
 6. monitorizarea şi evaluarea acordării serviciilor.

Art. 5. Principiile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:

 1. respectarea demnitatii umane
 2. universalitate
 3. subsidiaritate
 4. solidaritate sociala
 5. unicitatea persoanei
 6. participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale
 7. confidentialitate
 8. libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoia sociala

CAP. II. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 6. Serviciul Public de Asistenta Sociala al comunei Sadu este infiintat la nivel de serviciu si are urmatoarea structura organizatorica:

– Consilier – asistent social cu atributii privind:

 • venitul minim garantat, ajutoare de urgenta si alte ajutoare;
 • alocatii pentru sustinerea familiei, alocatii de stat,
 • protectie speciala si protectia copilului.
 • Asistenţi personali-cu atributii în asigurarea protecţiei persoanelor cu handicap grav.

Art. 7. Personalul din cadrul SPAS, in exercitarea atributiilor ce ii revin, va colabora in toate problemele cu compartimentele si birourile din cadrul Primariei.

CAP. III. CONDUCEREA SERVICIULUI

Art. 8. Conducerea operativa a SPAS este asigurata de secretarul comunei.conditiile legii.

Art. 9. Secretarul comunei va asigura conducerea, indrumarea si controlul activitatii serviciului si compartimentelor din structura SPAS urmarind in principal respectarea prevederilor legale pe linie de asistenta sociala prin acordarea de servicii primare care au drept scop protectia copilului, familiei, persoanelor cu dizabilitati si a oricaror altor persoane aflate in nevoie.

Art. 10. Secretarul comunei Sadu are următoarele atributii principale si responsabilităţi:

 • reprezinta SPAS in relatiile cu consiliul local, persoane fizice si juridice:
 • răspunde de buna functionare a serviciului in conditiile prevazute de legislaţia în vigoare
 • repartizeaza prin fisa postului sarcinile specifice personalului
 • urmareste si raspunde de indeplinirea obligatiilor prevazute prin hotararile consiliului local si dispozitiile primarului în domeniul asistentei sociale
 • alte atributii prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 11. Organigrama, statul de functii si numarul de personal se aprobă de către Consiliul Local al comunei Sadu, prin hotărâre la propunerea primarului.

Art. 12. Angajarea personalului se face de catre primar, ca urmare a promovarii concursului organizat în conditiile legii.

Art. 13. Salarizarea personalului angajat se stabileste potrivit legii.

CAP. IV. ATRIBUTII

IV.1. Privind venitul minim garantat, ajutoare de urgenta si alte ajutoare

Art. 14. In aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata prin Legea nr. 276/2010.

 • înregistrează si solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, in termen legal;
 • intocmeste anchete sociale pentru acordarea / neacordarea ajutorului social, in termen legal;
 • stabileste dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia si data efectuarii platii ajutorului social;
 • urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor ce le revin;
 • modifica cuantumul ajutorului social, suspenda si inceteaza plata ajutorului social;
 • efectueaza periodic anchete sociale in vederea respectarii conditiilor care au stat la baza acordarii ajutorului social;
 • inregistreaza si solutioneaza pe baza de ancheta sociala cererile de acordare a ajutoarelor de urgenta;
 • transmite in termen legal la AJPIS Sibiu situatiile statistice privind aplicarea legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • intocmeste situatia privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileste masuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale ;
 • intocmeste pontaje pentru lucrarile efectuate;
 • stabileste ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu lemne;
 • comunica in termen legal dispozitile primarului de stabilire / modificare / incetare a ajutorului social;

Art. 15. In aplicarea prevederilor Legii nr.114/1996,cu modificarile si completarile ulterioare, intocmeste anchete sociale pentru repartizarea locuintelor sociale.

Art. 16. In aplicarea OG 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor asigura solutionarea in termen legal a scrisorilor, sesizarilor primite de la cetateni sau autoritati ale administratiei publice centrale sau locale.

Art. 17. In aplicarea OG 33 /2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor , elibereaza adeverinte.

Art. 18. In aplicarea prevederilor HG 1723/2004, cu modificările şi completările ulterioare, deserveste publicul conform programului stabilit de primarul comunei.

IV.2. Privind alocatiile pentru sustinerea familiei si alocatii de stat.

Art. 19. In aplicarea prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat, republicată urmareste:

 • primeste cererile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii precum si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept
 • intocmeste si inainteaza AJPIS Sibiu borderoul privind situatia cererilor inregistrate pentru acordarea alocatiei de stat.
 • primeste cererile si propune AJPIS Sibiu pe baza de ancheta sociala schimbarea reprezentantului legal al copilului si plata alocatiei de stat restanta.

Art. 21. In aplicarea prevederilor Legii nr.277/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind alocatia pentru sustinerea familiei :

 • primeste cererile si declaratiile pe propria raspundere depuse de familiile care au in intretinere copii in varsta de pana la 18 ani;
 • verifica prin anchete sociale indeplinirea de catre solicitanti a conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare sau de sustinere;
 • propune pe baza de referat primarului acordarea/ neacordarea prin dispozitie, dupa caz, alocatii familiale complementare/de sustinere;
 • efectueaza periodic anchete sociale in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatii
 • propune pe baza de referat primarului modificarea, incetarea prin dispozitie, dupa caz, a alocatiei familiale complementare/ de sustinere pentru familia monoparentala;
 • intocmeste si transmite pana la data de 5 ale lunii curente pentru luna precedenta la AJPIS Sibiu anexele privind cererile noi de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, aprobate prin dispozitia primarului in conformitate cu prevederile Legii 277/2010 impreuna cu cererile si dispozitiile de aprobare ale primarului; anexele privind suspendarea sau dupa caz incetarea dreptului de acordare a alocatiei.
 • comunica familiilor beneficiare dispozitia primarului de acordare, respingere, modificare, incetare a dreptului la alocatia familiala complementara/ de sustinere.

Art. 22. In aplicarea prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediu si indemnizatia lunara pentru cresteriea preia, verifica si inregistreaza cererile si documentele justificative de acordare a indemnizatiei/ stimulentului pentru cresterea copilului in varsata de pana la 2 ani/3 ani in cazul copilului cu handicap;

 • preia si inregistreaza cererile privind modificarile intervenite in situatia beneficiarilor de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii indemnizatiei/ stimulentului;
 • transmite, pe baza de borderou, in termenul prevazut de lege AJPIS Sibiu cererile insotite de documentele justificative, in vederea emiterii deciziei directorului executive de admitere/ respingere a cererii;
 • transmite in termenul prevazut de lege AJPIS Sibiu cererile insotite de documentele justificative depuse de persoanele a caror situatie s-a modificat de natura sa genereze incetarea/ suspendarea dreptului prevazut de ordonanta;

Art. 23. In aplicarea prevederilor OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitilor:

 • asigura solutionarea in termen legal a scrisorilor, sesizarilor si petitilor primite direct de la cetateni sau de la autoritati ale administratiei publice de stat centrale sau locale si alte organe.

Art. 24. In aplicare prevederilor HG. 1723/2004

 • deserveste publicul conform programului stabilit de seful serviciului.

IV.3. Privind protectia speciala a persoanelor cu handicap si protectia copilului

Art. 25. In aplicarea prevederilor OUG nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Verifica, prin ancheta sociala, indeplinirea de catre solicitanti a conditiilor legale privind incadrarea acestora in functia de asistent personal si propune aprobarea, sau dupa caz, respingerea cererii persoanei care solicita angajarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav; – Verifica periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav ;
 • Intocmeste referatul constatator in urma verificarilor periodice efectuate si propune dupa caz, mentinerea, suspendarea sau incetarea contractului de munca al asistentului personal al persoanei cu handicap grav; – Avizeaza rapoartele semestriale de activitate intocmite de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea si evolutia starii de.sanatate a persoanelor asistate. – Intocmeste anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal in vederea reexpertizarii si incadrarii intr-un grad de handicap.

Art. 26. In aplicarea prevederilor Ordinului nr. 794/380/2002 al Ministrului sanatatii si familiei si Ministrului administratiei publice si a prevederilor OUG nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Verifica prin ancheta sociala indeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune dupa caz, acordarea sau neacordarea indemnizatiei.

Art. 27. In aplicarea prevederilor OUG nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Intocmeste anchetele sociale pentru persoanele cu handicap care solicita internarea intr-o unitate de asistenta sociala.
 • Întocmeste anchete sociale pentru adultii cu handicap grav in vederea reexpertizarii si incadrarii intr-un grad de handicap.
 • Acorda servicii la domiciliul persoanei cu handicap, prin asistentii personali ai acestora.

Art. 28. In aplicarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor:

 • Asigura solutionarea in termen legal a scrisorilor, sesizarilor si petitiilor primite direct de la cetateni sau de la autoritati ale administratiei publice de stat centrale sau locale si alte organe.

Art. 29. In aplicarea prevederilor H.G. nr.1723/2004

 • Deserveste publicul conform programului stabilit de conducatorul serviciului.

Art. 30. In aplicarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile ulterioare, Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptiei:

 • monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;
 • identifica, copiii lipsiti in mod ilegal de elementele constitutive ale identitatii lor sau de unele dintre acestea si ia de urgenta toate masurile necesare in vederea stabilirii identitatii lor in colaborare cu institutiile competente;
 • propune primarului pe baza dosarului intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, stabilirea prin dispozitie a numelui si prenumelui copilului abandonat in maternitate si a carui mama nu a putut fi identificata; pe baza dispozitiei de stabilire a numelui si prenumelui copilului abandonat face declaratia de inregistrare a nasterii la Compartimentul de Stare Civila transmitand directiei actul de inregistrare a-nasterii.
 • realizeaza demersurile prevazute de lege pentru inregistrarea nasterii copilului gasit precum si a celui parasit de parinti in alte unitati sanitare;
 • identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa intocmind planul de servicii pe care il supune primarului spre aprobare prin dispozitie;
 • asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor-si-obligatiilor-acestora,
 • asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie,precum si a comportamentului celui delincvent;
 • trimestrial, sau ori de cate ori este cazul, viziteaza copiii la locuinta lor si se informeaza despre felul in are acestia sunt ingrijiti, despre sanatatea si dezvoltatea lor fizica, educarea, invatatura si pregatirea lor profesionala, acordand, la nevoie, indumarile necesare, intocmeste referatul constatator si acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.
 • propune primarului, in cazul in care este necesar, luarea unor masuri de protectie-speciala, in conditiile legii;
 • urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa intocmind raporturi lunare pe o perioada de minim 3 luni; – colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
 • colaboreaza cu unitatile de invatamant in vederea depistarii cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului in vederea luarii masurilor ce se impun.
 • colaboreaza cu colectivitatea locala in vederea identificarii nevoilor comunitatii si solutionarii problemelor sociale care privesc copiii.
 • identifica si propune primarului acordarea unor prestatii financiare exceptionale in situatia in care familia care ingrijeste copilul se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o situatie exceptionala si care pune in pericol dezvoltatea armonioasa a copilului.

CAP. V. ALTE DISPOZIŢII

Beneficiarii serviciilor sociale nemulţumiţi de servicile sociale acordate pot formula reclamatii, sesizari pe urmatoarele căi :

 • verbal prin audiente la secretarul comunei
 • in scris la sediul serviciului, prin posta sau prin internet
 • redirectionata de la alte institutii publice sau private, verbal sau in scris

Reclamatiile, sesizarile se inregistreaza, dupa caz astfel :

 • inscrierea in registrul general al corespondentei
 • inscrierea in registrul de audienta
 • inscrierea in registrul sesizarilor telefonice
 • inregistrarea in condica de reclamatii, sesizari, sugestii.

Secretarul comunei va analiza toate sesizarile, sugestile si reclamatiile si le va repartiza personalului din cadrul serviciului spre rezolvare, in functie de situatie, urmand a fi solutionate in termen de 10 zile de la primirea reclamatiei, solutionarea se va face cu respectarea principiului transparentei.

CAP. VI. DISPOZITII FINALE

Art. 31. Sarcinile, atributiile si competentele din prezentul regulament pot fi completate si modificate ca urmare a modificarii structurii organizatorice in baza noilor prevederi legale in domeniul asistentei sociale.

Fisa postului va cuprinde in mod detaliat si concret atributiile si responsabilitatile postului, reiesite din legislatie si din prezentul regulament si vor fi actualizate ori de cite ori este nevoie.

Personalul serviciului este obligat sa cunoasca sarcinile si responsabilitatile ce revin compartimentului in care sunt incadrati.

Secretarul comunei va aduce la cunostinta salariatilor din subordine prevederile prezentului regulament.