GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. — (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

 

(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

 1. a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;
 2. b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 3. c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Art. 2. — Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 3. — În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

 1. a) ajutor de minimis — ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză și două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
 2. b) anul de cerere — perioada cuprinsă între data de 1 iulie a anului în care se depune cererea de înscriere în program şi data de 1 iulie a anului următor depunerii cererii, inclusiv;
 3. c) întreprindere — orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
 4. d) întreprindere unică — potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre următoarele relaţii:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

 1. e) autoritatea competentă — Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;
 2. f) lână — fibră naturală de origine animală, cu proprietăţi textile, folosită la fabricarea şi confecţionarea ţesăturilor, a tricotajelor şi a pâslelor;
 3. g) crescător de animale— persoana care are în posesie permanentă ovine, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie;
 4. h) Registrul ajutoarelor de stat — potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

 

CAPITOLUL II

Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi modul de acordare

a ajutorului de minimis crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

 

Art. 4. — (1) Schema de ajutor de minimis se acordă crescătorilor de animale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii ovinelor.

(2) Prevederile prezentei scheme se aplică:

 1. a) crescătorilor de ovine, persoane fizice, care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis;
 2. b) crescătorilor de ovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
 3. c) crescătorilor de ovine, persoane juridice.

Art. 5. — Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 1. a) să deţină o exploataţie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE, astfel cum este prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii.

Art. 6. — (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1 leu/kg lână comercializată, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 5.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual și în cele două exerciţii financiare precedente.

(4) în cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. — Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor, într-o singură tranşă anuală aferentă anului de cerere, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2).

Art. 8. — Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis se asigură din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”, direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti pe anul 2018, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

 

 

CAPITOLUL III

Modul de acordare și modalităţile de verificare și control

al ajutorului de minimis de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

 

Art. 9. — (1) în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în programul prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea lânii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:

 1. a) copie a B.l./C.l. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.l./C.l. al/a reprezentantului legal;
 2. b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.l./C.l. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
 3. c) dovadă cont activ de disponibilităţi bancă/trezorerie;
 4. d) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
 5. e) document care atestă că exploataţiile de ovine sunt identificate şi înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor — SNIIA.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă efectivul de animale detinut și cantitatea de lână estimată a se comercializa în anul de cerere, asa cum este definit la art. 3 lit. b).

(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a căror rază teritorială se află exploataţia verifică sumele primite anterior de beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) în baza Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, în perioada 2015 —2017, şi a celor declarate de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(6) Gestionarea Registrului unic prevăzut la alin. (4) se asigură de către un funcţionar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv.

(7) în situaţia în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor judeţe, reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitat efectivul cel mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

Art. 10. — (1) Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) şi în baza comunicării solicitanţilor, verifică existenţa exploataţiei împreună cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”.

(2) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), până la data de 1 iulie 2018, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii şi verificaţi potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute.

(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată.

Art. 11. — (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti verifică documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (3) şi completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 6 alin. (3).

(3) La stabilirea sumei reprezentând ajutor de minimis prevăzute la alin. (2) se ţine cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 638/2016, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 723/2016, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 852/2016, precum şi de orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 2015 — 2017.

Art. 12. — Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc, până la data de 1 august 2018, situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 13. — După primirea situaţiilor prevăzute la art. 12, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se aprobă valoarea totală a ajutorului de minimis acordat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.

Art. 14. — (1) Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 15. — (1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (4), precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual și în cele două exerciţii financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul

oficial al instituţiei.

Art. 16. — Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 17. — (1) Se consideră ajutor de minimis necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de minimis, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 18. — Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 19. —Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 500.

 

  Cerere de inscriere in program (5,9 KiB, 648 hits)

  Declaratie. (6,4 KiB, 633 hits)