Primăria comunei Sadu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, după cum urmează:

 

 • Denumirea funcţiei publice de execuţie vacante: CONSILIER, GRAD

 

PROFESIONAL SUPERIOR, Compartimentul de evidență agricolă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu.

 

 • Probele stabilite pentru concurs: PROBA SCRISĂ ŞI PROBA  INTERVIU

 

 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarele de concurs se depun până la data 21.03.2018 ora 16, la sediul Primăriei comunei Sadu, Comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu

3.2. Data şi ora desfăşurării concursului:  02.04.2018 – ora 1000 – proba scrisă

                                                      06.04.2018 – ora 10°° – proba interviu

3.3. Locul desfăşurării concursului: Primăria comunei Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu

 1. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile de ocupare a funcţiei publice: condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.2. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

Studii: –  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă

Vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 alin (5) lit. “c” din Legea nr.  188/1999,  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi  completările  ulterioare: 9  ani;

Abilităţi şi competenţe: Competenţă în domeniul tehnologiei informaţiei: dovedite prin certificat de operator calculator: calcul tabular și grafice (Excel); tehnoredactare computerizată (Windows, Word), nivel de baza

 1. Bibliografie:
 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OUG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 289/2017 Norme Tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 7. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 347/2004 a muntelui, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Actele necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

  1. formularul de înscriere (disponibil aici);
  2. copia actului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. copia  carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  5. cazier judiciar;
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (disponibila aici).
  8. declaraţie pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (disponibila aici)

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

 

Relaţii suplimentare la Primăria Comunei Sadu telefon 0269568119.

 

Primar,

Ivan Valentin-Dumitru-Ioan

  Rezultat final al concursului (179,5 KiB, 648 hits)

  Punctajele si rezultatele obtinute la contestatia la proba interviu (449,1 KiB, 626 hits)

  Punctaje si rezultate obtinute la proba interviu (208,9 KiB, 692 hits)

  Punctajele si rezultatele obtinute la contestatie proba scris (429,5 KiB, 654 hits)

  Anunt amanare proba interviu (236,6 KiB, 630 hits)

  PUNCTAJE SI REZULTATE PROBA SCRISA (239,1 KiB, 719 hits)

  27.03.2018 - Rezultat selectie dosare (392,1 KiB, 729 hits)