Consiliul Local al comunei Sadu, judetul Sibiu, în calitate de autoritate tutelară, anunţă demararea procedurii de selectie în vederea desemnării Administratorului Societăţii Comerciale Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL., în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2018.

 

Conditiile ce trebuie întrunite de candidaţi sunt următoarele:

Condiţii generale

 • cetatenia română,
 • starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;
 • capacitate deplină de exercitiu;
 • nu au făcut sau nu fac obiectul prevederilor art. 6 din OUG nr. 109/2011;
 • să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 • nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani,

Condiții specifice

 

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență și experiență dovedită în domeniul economic, administrație publică, contabilitate, management de proiect, antrepriză în construcții, coordonare echipe de lucru.
 • minim 3 ani de experiență profesională,
 • să aiba disponibilitea să participe la activitațile si proiectele societății și să cunoască problemele specifice ale unității administrativ-teritoriale.

 

Candidații vor depune urmatoarele acte:

 1. Solicitare,
 2. Scrisoare de intenție, cu precizarea experienței in domeniul de activitate de administrare de societăți comerciale
 3. Copie BI/CI ,
 4. Curriculum vitae,
 5. Dovada studiilor, copii dupa actele de studii,
 6. Adeverință medicală, cu mențiunea ca este apt pentru această funcție,
 7. Dovada experienței anterioare – adeverință/recomandare – documente care să ateste experiența in domeniul administrării/managementului,   
 8. Declarație pe proprie raspundere, privind faptul ca nu fac parte din mai mult de alte 2 consilii de administrație – si nu au făcut sau nu fac obiectul prevederilor art. 6 din Legea nr. 111/2016,
 9. Cazier judiciar ,
 10. Proiect de management.

Candidații vor depune un plic sigilat, cu mențiunea: „Candidat pentru funcția de administrator al Societății Comerciale Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL”.

Dosarele se pot depune pana la data de 16.04.2018, ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Sadu- comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon de contact 0269/568119.

Bibliografie:

 

 • OUG. nr.109/2011
 • Legea nr. 31/1990
 • H.G. 722/2016
 • Legea nr. 215/2011
 • Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Sadu.

 

 

Selecţia va fi organizată în 2 faze:

Faza 1 -verificarea dosarelor candidatilor sub aspectul conditiilor de formă si fond in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data depunerii dosarelor de catre comisia de evaluare constituita prin hotararea Consiliului local al comunei Sadu.

Faza 2 -interviul pentru candidatii ale căror dosare au fost declarate conforme: în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data admiterii dosarului.

 

Relaţii suplimentare la Primăria Comunei Sadu telefon 0269568119.

 

Primar,

Valentin-Dumitru-Ioan Ivan

 

  Punctajele si rezultatele obtinute la proba interviu (182,2 KiB, 549 hits)

  Rezultat selectie dosar (126,9 KiB, 614 hits)

  Scrisoarea de asteptari (248,0 KiB, 642 hits)