Primăria Comunei Sadu, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedetermintă, a următorului post contractual vacant: ASISTENT MEDICAL COMUNITAR.

 

 

 • CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 

 

 1. Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, județul Sibiu în data de 16 MARTIE 2018, ora 10:00 – proba scrisă și 21 MARTIE 2018, ora 10:00 – interviul.
 2. Data limită de depunere a dosarelor: 9 MARTIE 2018, ora 14:00, la registratura Primăriei.
 3. Selecția dosarelor va avea loc în data de 12 MARTIE 2018, ora 10:00.

 

 

 • CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:

 

 

 

 • Condiții generale de participare la concursul de ocupare post de asistent medical comunitar conform HG Nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată și completată cu HG Nr. 1.027/2014.

 

 1. cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 7. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

 

 • Condiții specifice de participare la concursul de ocupare post de asistent medical comunitar:

 

 1. Studii de specialitate – asistent medical generalist / asistent medical de pediatrie / asistent medical de obstetrică-ginecologie (Diplomă de bacalaureat liceu sanitar plus Certificat de absolvire a şcolii PL de 1 an (echivalare studii cf. H.G. 797/1997) /școala postliceală sanitară/ colegiul universitar medical/ facultate de medicină specializarea asistență medicală / moașe;
 2. Domiciliul în comuna Sadu;
 3. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim;
 4. Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., adeverință că poate participa la concurs emisă de O.A.M.G.M.A.M.R., Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu (dacă este cazul)

 

 

 • DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Curriculum Vitae.
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copie acte studii specialitatea generalist, pediatrie sau obstetrică-ginecologie:

 

 • Diplomă de licenţă în specializarea Asistenţă Medicală (studii superioare de lungă durată)

 

sau

 

 • Diplomă de absolvire a Colegiului Universitar Medical (studii superioare de scurtă durată)

 

sau

 

 • Diplomă de absolvire/ Certificat de absolvire/ Certificat de competenţe profesionale (şcoală postliceală sanitară)

 

sau

 

 • Diplomă de bacalaureat liceu sanitar plus Certificat de absolvire a şcolii PL de 1 an (echivalare studii cf. H.G. 797/1997)

 

 1. Copie Adeverinţă de grad principal (unde este cazul)
 2. Copie Carnet de muncă pentru activitatea desfăşurată până la 31.12.2010 plus Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor pentru perioada 01.01.2011 până în prezent; (unde este cazul)
 3. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 4. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 5. Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2018 (unde este cazul)

și adeverință pentru participare la concurs de ocuparea postului obținut de la O.A.M.G.M.A.M.R.

 

!!! Actele prevăzute la dosarul de înscriere vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

 • BIBLIOGRAFIE:

 

 

 1. C.Marcean; V.Mihailescu: Puericultura si pediatrie;
 2. L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze;
 3. C. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie;
 4. C.Oancea: Manual de nursing psihiatric;
 5. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;
 6. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008, aprobata prin Legea 53/2014 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 7. Ordonanţă De Urgenţă nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară

 

Primar,                                                                                    Secretar,

Ivan Valentin-Dumitru-Ioan                                        Lotrean Delia-Iulia

  Tematica si Bibliografie AMC. (59,2 KiB, 775 hits)