Primăria comunei Sadu, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, în cadrul compartimentului Serviciul de administrare a domeniului public și privat al comunei SADU:

– 1 post muncitor calificat ( tractorist)

– 1 post muncitor calificat (salubrizor)

în data de 27 iunie 2017 (proba practică) ora 10 ºº şi 29 iunie 2017 (proba interviu ) ora 10ºº.

Data și locul desfăşurării concursului: 27 iunie 2017 proba practica la sediul Primăriei comunei Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu

Condiţiile de ocupare a postului:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Studii generale / calificare profesională;

– Minim 3 ani vechime în exercitarea profesiei;

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care trebuie  conțină următoarele documente:

   • Cerere de înscriere
   • Copia actului de identitate
   • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, conform cu originalul;
   • Copia carnetului de muncă (conform cu originalul) sau, după caz, o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
   • Cazier judiciar
   • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
   • Curriculum vitae

Dosarele de concurs se depun până la data de 20 iunie 2017, ora 16:00.

Relaţii suplimentare și bibliografia concursului pe site-ul www.sadu.ro și la telefon 0269568119”

 

PRIMAR,

Ivan Valentin-Dumitru-Ioan