Primăria comunei Sadu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: CONSILIER, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, după cum urmează:

 

 • Denumirea funcţiei publice de execuţie vacante: CONSILIER, GRAD

 

PROFESIONAL ASISTENT, Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu.

 

 • Probele stabilite pentru concurs: PROBA SCRISĂ ŞI PROBA  INTERVIU

 

 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarele de concurs se depun până la data 01.10.2018 ora 16, la sediul Primăriei comunei Sadu, Comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu

3.2. Data şi ora desfăşurării concursului:  Proba scrisă: 10.10.2018 – ora 1000

                                                            Interviul în maxim 5 zile lucrătoarea de la data susținerii probei scrise.

3.3. Locul desfăşurării concursului: Primăria comunei Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu

 1. Condiţii de participare la concurs:

4.1. Condiţiile de ocupare a funcţiei publice: condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.2. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

Studii: –  superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic

Vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 alin (5) lit. “a” din Legea nr.  188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare: 1 an;

 1. Bibliografie:
 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 188/1999, privind Statutul  funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
 1. Actele necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 

 1. formularul de înscriere (disponibil aici);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model  adeverință – diponibil aici);
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia (disponibilă aici).
 10. declaraţie pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (disponibila aici)

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

 

Relaţii suplimentare la Primăria Comunei Sadu telefon 0269-568119.

 

Primar,

Ivan Valentin-Dumitru-Ioan