Primăria comunei Sadu, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, în data de 27 februarie 2017 (proba scrisă) ora 10 ºº şi 1 martie 2017 (interviul) ora 10ºº.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 februarie 2017, ora 16, 00.

Selectarea dosarelor se face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,  pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Condiţii de participare la concurs:

Studii: – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul economic sau juridic

Vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 alin (5) lit. “a” din Legea nr. 188/1999,  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare: 1 an;

Abilităţi şi competenţe: cunoştinţe de operare pe calculator

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completările  ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999, privind Statutul  funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Actele necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

  1. formularul de înscriere (disponibil aici);
  2. copia actului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. copia  carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  5. cazier judiciar;
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (disponibilă aici).
  8. declaraţie pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (disponibila aici)

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

 

Relaţii suplimentare la Primăria Comunei Sadu telefon 0269568119.

 

PRIMAR,
IVAN VALENTIN-DUMITRU-IOAN