REGULAMENT DE PĂŞUNAT

pe teritoriul administrativ al comunei Sadu, judeţul Sibiu

 

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile și obligaţiile deţinătorilor de animale privind regimul de păşunat, precum și reguli de exploatare a păşunilor din comuna Sadu.

(2) Scopul regulamentului este valorificarea  optimã a terenurilor, pãsuni, aflate în proprietatea Comunei Sadu, sprijinirea  asociațiilor  patrimoniale ale crescãtorilor de animale si crescãtorii individuali.

Art. 2. (1) Legislația aplicabilă:

 

 • OUG nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 86/2014;
 • ORDIN nr. 544 si ORDIN 407/2051 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a pajistilor la nivel national;
 • HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
 • Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

(2) Pe teritoriul administrativ al comunei Sadu păşunatul se desfăşoară cu respectarea prezentului REGULAMENT, indiferent de forma de proprietate a terenurilor (păsunilor) pe care se desfăsoară păsunatul

(3) Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de deţinere a animalelor se consideră păşunat clandestin şi contravine prevederilor prezentului regulament.

(4) Transhumanţa animalelor pe teritoriul comunei Sadu se va face numai cu însoţitor şi după anunţarea în prealabil a persoanelor responsabile cu paza de camp.

Păşunatul cu animalele pe terenurile agricole ale proprietarilor  particulari, fără acordul scris al proprietarilor acestora (contract de arendare), înregistrat la Primaria comunei Sadu, este interzis.

(5) Acordul trebuie să conţină datele de identificare ale proprietarului terenului, datele de identificare ale terenului, datele de identificare ale proprietarului de animale şi perioada  de folosinţă pentru care este încheiat acordul.

Art. 3. Îmbunãtãtirea nivelului de productie si utilizare a pãsunilor reprezintã o activitate de interes national si local, fiind în corelatie directã cu cantitatea si calitatea producțiilor animaliere obtinute, în principal, din exploatarea speciilor de bovine si ovine.

Art. 4. Pentru punerea în valoare a suprafetelor de pajisti, obiectivul functional fundamental este sporirea productiei totale de masã verde si a calitãtii acesteia, în concordantã cu cresterea eficientei economice a exploatãrii animalelor, în special a efectivelor de bovine si ovine.

Art. 5. Crescãtorii de animale, indiferent de statutul juridic şi de activitatea zootehnicã desfãsuratã, au obligatia de a declara si de a solicita înscrierea în Registrul Național al Exploatatiilor și Registrul Agricol a efectivelor de animale pe care le detin.

Art. 6. Obiectivele specifice sunt:

 

 • cresterea cantitativã si calitativã a productiei de masã verde si fân pe întreaga suprafatã de pãsuni si fânete prin îmbunãtãtirea structurii floristice,  
 • cresterea valorii nutritionale a covorului verde, care sã asigure o hrãnire echilibratã si eficientã a diferitelor categorii de animale din speciile bovine si ovine, pentru obtinerea de produse zootehnice nepoluate si o bunã stare de sãnãtate a animalelor, – aplicarea tehnologiilor de productie, specifice fiecãrei zone naturale.

 

 

CAP. II  ADMINISTRAREA PĂŞUNILOR. COMISIA DE PĂŞUNAT.

Art. 7. Sunt supuse regimului de exploatare stabilit prin prezentul regulament urmãtoarele categorii de terenuri:

 • pãsunile comunale care fac parte din domeniul privat al comunei si se afiã în administrarea Consiliului Local Sadu.
 • terenurile arabile si cele provenite din pãsuni comunale destinate producerii de furaje si seminte de culturi furajere, inclusiv terenurile folosite pentru lucrãri de îmbunãtãtire a pãsunilor.

Art. 8 (1) Terenurile evidentiate ca pãsuni, apartinand Consiliului Local Sadu se folosesc în exclusivitate pentru pãsunat, faneatã, cultivarea plantelor de nutret, în vederea obtinerii de masã verde, fân sau seminte, perdele de protectie a pajistilor, constructii zoopastorale, lucrãri de îmbunãtãtiri funciare pentru cresterea potentialului de productie al pajiștilor.

(2) Terenurile evidenţiate ca păşuni aparţinând Consiliului Local al comunei Sadu sunt următoarele:

 • Păşuni alpine: Dudurug, Brăneasa I, Brăneasa II, Măşca, Oancea, Suliţa, Vaca, Prejba, Muma;
 • Păşuni locale: Curăţele, Pe râu în sus, Coastă.

Art. 9. (1) Administrarea pajistilor comunei Sadu intrã în atributiile Consiliului Local, care stabileste rãspunderea directã şi nemijlocitã a primarului în executarea prevederilor cuprinse în O.U.G. 34/2013, întocmirea amenajamentului pastoral şi planurile anuale de exploatare a pajistilor de pe raza unitãtii administrativ-teritoriale.

(2) Se constituie comisia de păşunat (pastorală) care propune măsurile privind administrarea pășunilor, cu consultarea crescãtorilor de animale.

(3) Componenta comisiei este;

 • Veştemean Ionuţ, viceprimar– presedinte

 

 • Hanea Dumitru Mircea, referent – membru
 • Hanea Dumitru, medic veterinar – membru
 • Musat Nicolae, consilier local – membru
 • Lotrean Ion, consilier local – membru
 • Dancanet Stelian, conslier local – membru
 • Stan Marian, consilier local – membru

 

(4) Comisia stabilită la alin (3) va verifica respectarea încărcăturii de animale/ ha/ contract de închiriere/concesionare/arendare aflat în derulare, şi au ca obiect păşunatul, cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2013 şi stabilesc anual disponibilul de pajişti ce pot face obiectul concesionării/închirierii ulterioare.

Art. 10. Atributiile comisiei pastorale:

 

 • Comisia pastoralã stabilește capacitatea optimă de pășunat funcție de producția masei verzi/ha și propune prețurile de pornire la licitație, în funcție de prețul mediu al masei verzi stabilit  de Consiliul Judetean Sibiu.
 • Comisia va inventaria si va tine inventarul suprafetelor de pãsunat, separat pentru bovine, cabaline si ovine, caprine, în conformitate cu registrul cadastral si cu situatia fapticã depe teren.
 • Pe baza declarațiilor proprietarilor comisia va inventaria animalele, pe fiecare localitate, cãrora trebuie sã li se asigure suprafetele de pãsune, pe baza normelor de consum, a cantitãtilor de masã verde necesare pentru productia zootehnicã programatã a se realiza în perioada de pãsunat.
 • Comisia întocmeste planul de actiuni ce trebuie aplicate pentru atingerea potentialului de productie.
 • Verifică îndeplinirea obligațiilor contractuale de către crescătorii de animale și propune măsurile care se impun.
 • Verifică corelarea cu efectivele de animale care pãsuneazã, cu suprafetele de pãsuni existente în localitate, pe baza unei încãrcãturi rationale pe unitatea de suprafatã, tinând cont de gradul de fertilitate al pãsunii. Numãrul de animale care pot pãsuna pe hectar pe fiecare pãsune se  aprobă şi se modifică prin hotãrârea Consiliului Local. In acest sens de regulã pe un hectar de teren cu grad de fertilitate ridicat capacitatea de pășunat este în funcție de productivitate, iar pe un hectar de teren cu grad de fertilitate scãzut 0,3 U.V.M
 • Verifică modul de îndeplinire a obligațiilor crescătorilor de animale, prevăzute în contractul de închiriere și propune  măsurile care se impun, în cazul neîndeplinirii obligatiilor.

 

Art. 11. (1) Pânã la realizarea amenajamentului pastoral,lucrãrile de îmbunãtãtire si exploatare a pajistilor se vor desfãsura pe baza prezentului Regulament.

(2) Lucrările de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor se referă la:

 • lucrãri de regenerare a pajistilor prin însãmântãri si supra însãmântãri executate atât primãvara, cât si toamna, în functie de conditiile de climã si sol .
 • combaterea eroziunii solului și respectarea strictă a regulilor de exploatare rațională,
 • lucrări de desecare,
 • defrișarea vegetației de porumbar, păducel, alun, măceș etc
 • curățirea pajiștei de pietre și resturi vegetale
 • adunat și transportat resturi vegetale
 • distrugerea și curățarea musuroaielor,
 • curãtarea de mãrãcini, buruieni  si de vegetatie arbustiferã nevaloroasã;
 • igienizare surse de apă, fără săpături;
 • fertilizare cu gunoi de grajd/ îngrășăminte organice;
 • jalonarea (marcarea) suprafeței de pășune închiriată.
 • corectarea regimului aerohidric al solului.

CAP. III. PERIOADA DE PĂŞUNAT

Art. 12. Ieşirea în păşunat se face la data de 1 mai a anului în curs pe păşunile de jos.

Art. 13. Ieşirea în păşunat pentru păşunile montane se va face la data de 1 iunie a anului în curs, excepţie facând anul 2015 când ieşirea la paşunat se face după semnarea contractelor de închiriere.

Art. 14. Păstorii de vite pentru cirezile aparţinând membrilor colectivităţi locale vor fi angajaţii Asociaţiei crescătorilor de ovine şi bovine „Valea Sadului Sibiu”, fiind direct răspunzători pentru pagubele produse de animalele din cireadă şi de asemenea pentru dispariţia fără urma a acestora.

 

 • Închiderea ciclului de păşunat pentru bovine, bubaline şi cabaline

 

Art. 15. Coborârea bovinelor, bubalinelor şi cabalinelor din munte se va face la data de 15 septembrie a anului în curs, urmând ca de la această dată acestea să  păşuneze pe păşunile de jos – Curăţele şi Râu în sus.

Art. 16. Încheierea ciclului de păşunat în zona de şes se va face la data de 26 octombrie pe terenurile agricole şi la data de 1 decembrie a anului în curs pe fâneţe. Pe toată această perioadă animalele vor fi însoţite de păstorii angajaţi.

 

 • Începerea ciclului de păşunat pentru ovine şi caprine

 

Păşunatul de primăvară

Art. 17. Ieşirea în păşunatul comunal a ovinelor şi caprinelor se va face la data de 1 martie a anului în curs în păşunea din Coastă, fiind interzis păşunatul de primăvară în păşunile Curăţele şi Râu în sus.

Art. 18. În ceea ce priveşte păşunatul pe terenurile proprietate privată, în perioada 1 martie – 23 aprilie se poate păşuna în zona fâneţelor Tocile, dar numai cu libera învoială a părţilor, respectiv cu încheierea contractelor de arendare, cu plata în avans a contractului.

Art. 19. După data de 23 aprilie, se interzice cu desăvârşire păşunatul animalelor în zona Tocile.

 

Păşunatul de vară

Art. 20. Crescătorii de ovine care nu urcă în munte şi rămân în zona de şes, sunt obligaţi să depună la primărie până la data de 1 mai contractele de arendare încheiate pe terenurile pe care vor păşuna.

Art. 21. Crescătorii de animale care vor păşuna la şes, au obligaţia să-şi împrejmuiască zona de păşunat pentru care au încheiate contracte de arendare.

Păşunatul de toamnă

Art. 22. Coborârea animalelor din munte se recomandă a nu se va face mai devreme de 15 septembrie a anului în curs. Excepţie de la acest termen se poate face doar în cazul în care timpul este nefavorabil pentru rămânerea în munte la acest termen.

Art. 23.  (1) În perioada 15 septembrie-15 octombrie păşunatul ovinelor este permis numai în zonele Măgură, Paie, Juvărţ, Podişoare, Higiuri, Prislop, Teiş dar numai după încheierea contractelor de arendare.

(2) După data de 15 octombrie păşunatul ovinelor este permis în zonele Tocile, Şuvară, Între Hotare, după trecerea vitelor.

(3) În zona Tocile păşunatul de toamnă este permis numai crescătorilor de ovine  care au avut încheiate contracte de arendare în perioada de primăvară.

Art. 24. Este interzis păşunatul animalelor pe terenurile împrejmuite (grădini) şi pe terenurile arabile înainte de recoltare.

Art. 25. După terminarea recoltării este permis păşunatul ovinelor pe terenurile arabile, la 10 zile după trecerea bovinelor, dar numai până la data de 26 octombrie a anului în curs. În caz de timp nefavorabil, termenul se poate modifica.

 

 • Încheierea ciclului de păşunat.

 

Art. 26. Încheierea ciclului de păşunat pentru ovine, caprine, bovine, cabaline se face la data de 26 octombrie a anului în curs pe terenurile arabile şi 01 decembrie pe fâneţe.

 

CAP. IV. REPARTIZAREA PĂŞUNILOR

Art. 27. Repartizarea pășunilor se face prin închiriere prin licitație publică, realizată în condițiile legii, pentru membrii colectivității locale.

Art. 28. (1) Consiliul Local Sadu stabileste  prin hotãrâre, la propunerea comisiei de pășunat, prețul de pornire la licitație,  diferentiat pentru fiecare trup de pãsune, în functie de productia si utilitãtile zoopastorale pe care aceasta le oferã .

(2) Chiria pe fiecare lot va avea valoarea stabilită în urma licitaţiei şi va fi plătită de către chirias în două tranşe anuale astfel:

 

 • Transa I se va achita un procent de 30% din valoarea contractului  până în data de 31.03 a anului curent pentru anul în curs;
 • Transa a II – a se va achita un procent de 70% din valoarea contractului  pana in data de 30.09 a anului curent pentru anul în curs;  

 

Art. 29. Excedentul de pajiste poate fi închiriat prin licitatie publică de cãtre Consiliul Local al comunei Sadu în baza hotãrârii acestuia, crescãtorilor de animale din alte comune care au suprafete insuficiente pentru pãsunat la pretul de pornire stabilit de cãtre Consiliul Local.

 

CAP.V. AMENAJAMENTUL PASTORAL

Art. 30. Primarul comunei Sadu va iniția demersurile legale pentru întocmirea documentației tehnice Amenajament pastoral, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 31. Până la data aprobării Amenajamentului pastoral, administrarea pajiștilor din domeniul privat al comunei Sadu se va realiza în baza prezentului Regulament.

Art. 32. La data aprobării Amenajamentului Pastoral prin HCL utilizatorii de pajişti au obligaţia să aplice pe fiecare parcelă acţiunile tehnice cuprinse în Amenajamentul Pastoral şi planul de fertilizare aprobat de Consiliul Local, care vor constitui anexă la contractele de închiriere încheiate.

 

CAP. VI. ASOCIAŢII ALE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

Art. 33  Consiliul Local al comunei Sadu sprijinã atât structurile asociative existente pe raza comunei Sadu cât şi înfiintarea altor forme asociative ale crescãtorilor de bovine si ale crescãtorilor de ovine pentru îmbunãtãtirea si exploatarea rationalã a pajistilor.

Art. 34. Reprezentantii asociatiilor pot face parte din comisia de pășunat.

Art. 35. Consiliul Local, prin comisia de pășunat, va colabora cu reprezentantii asociatiilor crescãtorilor de animale.

Art. 36 (1) Închirierea pajiştilor permanente se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari  de animale înscrise în RNE.

(2) În cazul solicitării de păşuni de către formele asociative legal constituite, în vederea utilizării în comun, reprezentantul legal al acestora depune o cerere la compartimentul funcţional din cadrul primăriei, însoţită de o listă nominală ce cuprinde documente care atestă că fiecare membru deţine animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, înscrise în RNE, şi suprafaţa agricolă care revine fiecărui membru pentru utilizare proporţional cu numărul de UVM, cu acceptul acestora.

(3) În cazul existenţei situaţiilor prevăzute mai sus, preţul de închiriere este preţul de pornire al licitaţiei stabilit conform hotărârii Consiliului Local.

 

CAP.VII. MĂSURI ORGANIZATORICE

Art. 37. Evidentele si procesele verbale ale lucrãrilor executate, procesele verbale a punerii în functiune a investitiilor efectuate de crescătorii de animale se vor depune în copie la comisia de păşunat.

Art. 38. Rapoartele cu lucrãrile executate, investitiile realizate fizic si financiar se vor prezenta comisiei pânã la data de 15 decembrie a fiecãrui an.

Art. 39. Asociatiile vor informa Comisia de pãsunat despre proiectele de accesare a fondurilor europene și/ sau nationale.

Art. 40. Comisia va prezenta anual Consiliului Local raportul privind situatia lucrãrilor executate de crescătorii de animale și lista de investitii.

Art. 41. Comisia va initia întocmirea de proiecte si executarea de lucrãri de îmbunãtãtire și de exploatare rationalã a pajistilor.

Art. 42. Consiliul Local va organiza actiuni de popularizare în rândul crescãtorilor de animale a mãsurilor ce trebuie luate pentru îmbunãtãțirea pajistilor, precum si a celor mai eficiente metode de exploatare a acestor suprafete.

Art. 43.Pe pășuni se pot amplasa construcții care deservesc activități agricole, cu respectarea legilor în vigoare, conform prevederilor art. 7 din HG nr. 1064/2013. Se interzice depozitarea deșeurilor menajere și /sau agrozootehnice pe pășune.

 

CAP.VIII.  OBLIGAŢIILE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ŞI A CONSILIULUI LOCAL

Art. 44. Obligatii ale utilizatorilor de pajisti:

 

 • detinãtorii de pajisti au obligatia sã asigure întretinerea corespunzãtoare a acestora, în vederea mentinerii si ridicãrii potentialului de productie.
 • crescãtorii de animale individuali sau membrii ai asociatilor patrimoniale încheie contracte de închiriere cu comuna Sadu, reprezentată de primar.
 • să nu subînchirieze bunurile care fac obiectul contractului de închiriere; Subînchirierea este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.
 • să facă dovada existenţei certificatului de sănătate eliberat de medicul veterinar pentru efectivul de animale învoite la pășunat,
 • să urmărească starea de sănătate a animalelor și să anunțe apariția sau suspiciunea unei boli transmisibile;
 • detinãtorii de pajisti sunt obligati sã asigure paza si supravegherea acestor suprafete. Introducerea animalelor la pãsunat pe pajistile ameliorate, pe loturi semincere, farã ca proprietarii acestor animale sã detinã contracte de pãsunat, va fi sanctionatã potrivit prevederilor legale.
 • să plătească chiria la termenul stabilit;
 • să respecte capacitatea de pășunat și încărcătura optimă de animale stabilită prin hotărâre a consiliului local
 • să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor, în vederea verificării respectării capacității de pășunat în toate zilele perioadei de pășunat;
 • să practice un pășunat rațional pe grupe de animale;
 • să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită și numai pe terenurile care le sunt repartizate prin contract/ sau pentru care deţin acordul proprietarului.;
 • să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii;
 • să realizeze pe cheltuiala sa lucrările de întreţinere și îmbunătăţire a pajiştilor, tratamentele sanitar veterinare la animale. Proprietarii de ovine au obligatia de a fertiliza prin târlire suprafetele puse la dispozitie pentru pãsunat, mutând tarla conform programului de târlire stabilit. Proprietarii de ovine au obligatia de a proteja culturile agricole din zona în care s-a stabilit turma de oi.
 • să respecte condiţiile agricole şi de mediu impuse pentru pajiştile ce intră în componenţa sitului Natura 2000;
 • să restituie locatorului bunurile de retur, în mod gratuit și libere de sarcini, la încetarea contractului de închiriere;
 • să restituie locatorului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiții cel putin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
 • să nu lase nesupravegheate animalele pe păşune;
 • să declare animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al comunei;
 • răspunde civil, contraventional si penal pentru pagubele produse de animale;
 • răspunde pentru pagubele produse culturilor agricole;
 • răspunde de integritatea şi sănătatea animalelor lăsate în grija lui conform normelor sanitar veterinare; Animalele vor fî hrãnite si adãpate în functie de specie, gradul de dezvoltare și adaptare. Detinãtorii de animale vor respecta condiţiile optime de crestere şi exploatare, conform tehnologiei.
 • după aprobarea prin hotărârea consiliului local a proiectului amenajamentului pastoral,  locatarul are obligaţia de a respecta prevederile acestuia. În cazul în care locatarul nu-şi însuşeşte prevederile amenajamentului, prin semnarea unui act adiţional, contractul de închiriere va fi reziliat de plin drept, fără a avea dreptul să emită vreo pretenţie faţă de locator.
 • se interzice păşunatul în fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu;
 • se interzice arderea vegetaţiei uscate fără respectarea legislatiei in vigoare;
 • tăierea vegetatiei forestiere pe suprafata de păşune repartizată este permisă numai cu  acordul proprietarului şi punerea în valoare de Ocolul Silvic.

 

Art. 45. Responsabilitãti ale primarului şi consiliului local;

 1. Pentru punerea în valoare a pajistilor si folosirea optimã a acestora se va asigura încheierea unui numãr optim de contracte de închiriere.
 2. Excedentul de pajiste poate fi închiriat de cãtre consiliul local al comunei în baza hotãrârii acestuia, crescãtorilor de animale din alte comune care au suprafete insuficiente pentru pãșunat
 3. Comisia  de păşunat va propune preţul de pornire la licitaţie, în funcţie de cantitatea de masa verde  pe fiecare parcelă și preţul mediu pe kg, comunicat de Consiliul Județean Sibiu.
 4. Data intrãrii si scoaterii animalelor de la pãsunat se stabileste prin prezentul regulament şi este obligatorie pentru toti detinãtorii de animale.
 5. să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor deținătorului contractului de închiriere;

 

CAP. IX. APICULTURA

Art. 46. Amplasarea vetrelor de stupină pe teritoriul comunei Sadu se va face numai cu acordul Consiliului Local al comunei Sadu.

Art. 47. (1) Până la data de 1 martie a fiecărui an, Consiliul Local al comunei Sadu, precum şi administratorii terenurilor agricole sau silvice inventariază atât suprafeţele de teren aflate în domeniul public sau privat al statului care se acordă apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină, cât şi baza meliferă existentă pe teritoriul acestora, în vederea comunicării şi repartizării suprafeţelor melifere către apicultorii care doresc să se deplaseze în pastoral.

   (2) Până la data de 15 martie a fiecărui an, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale solicită, în scris, de la Consiliul Local al comunei Sadu, precum şi de la administratorii terenurilor agricole sau silvice suprafeţele de teren inventariate, în vederea informării apicultorilor care doresc să se deplaseze în pastoral.

   (3) În vederea repartizării suprafeţelor melifere prevăzute la alin. (1), apicultorul, direct sau prin intermediul formei asociative, depune/transmite o cerere la Consiliul Local al comunei Sadu sau la administratorii terenurilor agricole ori silvice.

    (4) Consiliul Local al comunei Sadu sau administratorii terenurilor agricole ori silvice, după înregistrarea şi centralizarea cererilor, soluţionează mai întâi solicitările apicultorilor domiciliaţi în localităţile aflate în raza acestora, iar excedentul îl repartizează celorlalţi apicultori solicitanţi din alte localităţi/judeţe.

   (5) În maximum 24 de ore de la instalarea vetrei de stupină, apicultorul îşi amplasează panoul de identificare a stupinei şi comunică, în scris, Consiliului Local al comunei Sadu sau administratorilor terenurilor agricole ori silvice pe raza cărora îşi deplasează stupii în pastoral, menţionând locul de amplasare a stupilor, perioada de timp, numărul familiilor de albine, precum şi datele de contact pentru a putea fi înştiinţat la timp în cazul aplicării unor tratamente cu substanţe chimice la culturile agricole.

   (6) Amplasarea familiilor de albine se poate face şi pe terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, cu acordul proprietarului, în condiţiile prezentei legi.

Art. 48. (1) Amplasarea familiilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de căile ferate, drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul public ori domeniul privat, intravilan sau extravilan.

   (2) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m, familiile de albine trebuie să fie despărţite de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.

   (3) Numărul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), nu este limitat.

   (4) Apicultorii sunt obligaţi să respecte distanţa dintre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din păduri, de minimum 300 m la culturile agricole şi să nu amplaseze stupina pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau să amplaseze stupina între alte stupine şi sursa de cules.

 

CAP. X. SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII

Art. 49. (1) Încãlcarea dispozitiilor OUG 34 (art.13 si 15) atrage rãspunderea administrativã, contraventionalã, civilã sau penalã, dupã caz.

(2) Constituie contraventii urmãtoarele fapte:

 

 • pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat
 • introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin contract
 • neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract
 • circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport inclusiv cu atelaje, decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea
 • nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art 1 alin (2)
 • arderea vegetatiei pajistilor permanente
 • concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor, oraselor, respectiv municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. 9 alin (1)si (2)
 • amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art.5 alin (3)
 • scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare.

 

(3) Contraventiile prevãzute la alin. (1) se sanctioneazã dupã cum urmeazã:

 

 • cu amendã de la 3000lei – 6000lei, pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. f);
 • cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoana fizica , respectiv cu amenda de la 4000 lei la 8000 lei pentru persoana juridica , faptele prevazute la lit.a), d) si e);
 • cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica , respectiv cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. b)si c);
 • cu amenda de la 1000 lei la 3000 lei fapte prevazute la lit. g) si h);
 • cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei, fapta prevazuta la lit i).

 

(4) Amenzile se fac venit la bugetul local

(5) Cuantumul amenzilor contraventionale se indexeazã periodic prin hotãrâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei

(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre persoanele împuternicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in subordinea Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de catre primar si persoanele imputernicite de acesta .

 

CAP. XI. DISPOZIŢII  FINALE

Art. 50. (1) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament îşi încetează aplicabilitatea  orice dispoziţie contrară aprobată prin Hotărâre a Consiliul Local al comunei Sadu.

(2) Regulamentul se aprobă şi se poate modifica în cazul modificãrii normelor legale, prin Hotãrâre a ConsiliuluiLocal.

(3) Regulamentul este valabil până la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile proprietatea privată a comunei Sadu.

(4) Prezentul regulament se completează corespunzător cu prevederile Planului de măsuri pentru reglementarea pazei de câmp pentru anul 2015 pe raza adminsitrativ-teritorială a comunei Sadu, aprobat prin HCL Sadu nr. 31/ 2015.

 

Preşedinte de şedinţă,

  Neagoe Gheorghe                                                                                                                                                                                 

Contrasemnează secretar,

Lotrean Delia-Iulia